Workshop Oportunități

Marți 12 aprilie 2022 începând cu ora 13 a avut loc un workshop organizat de SAS cu tema:

                         OPORTUNITĂȚI PE PIAȚA MUNCII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

având-o ca invitat pe d-na Anca Constantinescu, inspector de Limba și literatura română în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

După lunga perioadă de izolare provocată de pandemia de covid, întâlnirea s-a bucurat de mare interes mai ales că prezența a fost fizică și nu în sistem online (cum au fost toate întâlnirile din ultimii doi ani). Întâlnirea a fost transmisă și online, pe platforma Teams, deoarece au fost mulți studenți care au dorit să participe la activitate, dar nu au putut fi în sală.

În sala C214, Corp C au fost prezenți 34 de studenți de la Facultatea de Științe și Facultatea de Litere, cadre didactice (Drugă Luminița, Savin Petronela, Ardeleanu Roxana) precum și membri CEx. SAS (Roxana Mironescu și Florescu Daniela).

Întâlnirea a început cu prezentarea invitatei speciale, d-na. Constantinescu, care a arătat că un student al universității poate deveni prin multă muncă și perseverență un valoros cadru didactic apreciat de elevii dar și de colegii săi.

Anca Constantinescu este cadru didactic titular al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din anul 2016 și ocupă catedra de Limba și literatura română. În cei peste 24 de ani de învățământ a urcat toate treptele ierarhice de la profesor debutant la profesor gradul I.

            Discuția a fost axată în special pe subiectul cel mai important al viitorilor absolvenți și anume cariera în domeniul învățământului preuniversitar.

            Calendarul etapelor de mobilitate, printre care și cel pentru Titularizare 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial. Etapele de angajare se încheie pe 2 septembrie, cu două săptămâni mai devreme față de anii trecuți.

Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar se va realiza după următorul calendar: 

a) transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ: până la 5 mai 2022;

b) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate pentru concurs: 6 mai 2022

c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2022: Perioada: 9-17 mai 2022

d) verificare a și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană de organizare și desfășurare a concursului: Perioada: 10-20 mai 2022

e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs: Perioadele: 10-20 mai 2022; 6-8 iulie 2022

f) afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a:

– listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

– listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.

Termen: 23 mai 2022

g) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe: Perioada: 24 mai – 30 iunie 2022

h) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă: Termen: 4 iulie 2022

i)  desfășurarea probei scrise: 13 iulie 2022

j) comunicarea rezultatelor iniţiale: 19 iulie 2022

k) înregistrarea contestațiilor, soluționarea lor și afișarea rezultatelor finale: 1 august 2022

l) ședința de repartizare: 1 august 2022

m) reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate: Termen: 2 august 2022

n) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră: Perioada: 2-22 august 2022.

                Întâlnirea a avut un puternic impact asupra audienței, urmând ca în funcție de programul d-nei inspector Anca Constantinescu să mai fie invitată și cu alte ocazii.

Alte informații utile: https://www.edu.ro/titularizare_2022

                             http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/inspectori-scolari-managementul-resurselor-umane/mobilitatea-personalului-didactic-2022-2023